Derains & Gharavi International

رفع کننده ادعا

داده های موجود روی اين تارنما فقط به عنوان اطلاع ارایه شده است و يک نظرحقوقی و⁄ يا حرفه ای محسوب نمی شود. از خوانندگان درخواست ميشود که هيچگونه تصميمی جهت اقدام يا عدم اقدام نگيرند ، بی آنکه پيشاپيش نظر يک حقوقدان را پرسيده باشند. این موسسه حقوقی هر گونه مسئوليتی در باره هر زيانی که بتواند از به کار بردن داده های موجود روی اين تارنما حاصل شود يا روی هر تارنمای ثالث ديگری که در اين تارنما به آن رجوع داده شده باشد را ، رد می کند.